Novica

Občina Žirovnica primer sodelovanja v javnem sektorju

08.11.2007

Živimo v času globalnih sprememb. Zanj je značilno, da so politični, gospodarski in družbeni procesi tesno povezani. Izkušnje različnih ustanov in organizacij ter spremljanje makro in mikroekonomije potrjujejo, da je k vsaki pomembnejši družbeno koristni ali gospodarski pobudi treba pristopiti multidisciplinarno. V nasprotnem primeru nastaja neskladje kot posledica ozkih kapitalskih, lokalnih ali drugih interesov. Projekti, usmerjeni v uresničevanje družbeno-¬gospodarskih interesov, v katere je vloženo veliko znanja, energije, časa in sredstev, pa zastajajo.
V manjših občinah, kot je občina Žirovnica je sodelovanje izven meja občine, na skoraj vseh področjih, življenskega pomena. Za samo preživetje sicer lastna proračunska sredstva zadostujejo in občina kot teritorialna enota je teoretično samozadostna. Vendar pa je napredek, oziroma razvoj vprašljiv. Pri tem velja omeniti, da je lastnih investicijskih sredstev v proračunu približno 1 mio EUR. Zato je za razvoj potrebna dodana vrednost, dodaten kapital, dodaten nabor idej in ukrepov, predvsem pa sodelovanje znotraj javnega sektorja in seveda tudi odpiranje na "vzven" in sodelovanje med ostalimi subjekti (javno, zasebno...)

Rad bi predstavil dva primera dobrega sodelovanja:

Tipičen primer dobrega sodelovanja in iskanje skupne koristi tudi po sistemu cost benifit, je podpis pogodbe z občino Radovljica za odvajanje dela odplak iz naše občine na CCN Radovljica. Tako sta obe občini pridobili, Radovljica zadostno izrabo CCN in Žirovnica rešene odplake za kar okoli 2000 PE, brez nove investicije. Skupni stroški na PE se tako v korist obeh občin zmanjšajo.

Drug primer, ki kaže na dobro sodelovanje Občine Žirovnica je sodelovanje s podjetjem Ržišnik - Perc d.o.o iz Šenčurja. Z omenjenim podjetjem je prav tako na osnovi podpisanega pisma o nameri in kasneje še pisnega dogovora nastalo odlično sodelovanje pri pripravi in izvedbi poslovne cone v Žirovnici. To se kaže na medsebojnem sodelovanju in pomoči. Občina je pripravila prostorske pogoje za izvedbo projekta poslovne cone, omenjeno podjetje pa je v sinergiji z občino izvedla nakup zemljišč in pripravlja občinski lokacijski načrt. S tem bo v občino prišla t.i. dodana vrednost (kapital, delovna mesta etc...)

Manjša občina sama nima dovolj proračunskih zmožnosti niti kadrovskih resursov za izvedbo takšnih projektov-investicij, zato brez povezovanja z ostalimi subjekti, brez sodelovanja in odpiranja izven svojih meja izvedba le-teh skoraj da ni možna.
Tu na tem mestu velja omeniti tudi sodelovanje z regionalno razvojno agencijo gorenjske BSC Kranj, katerega posledica je pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo projektov in investicij.

Leopold POGAEAR, ŽUPAN OBEINE ŽIROVNICA


Nazaj | Arhiv