Reference

Širina spektra geodetskih storitev je razvidna tudi iz naših glavnih referenc.

Pogodbene komasacije zemljišč

Geodetski posnetki za pridobitev gradbenega dovoljenja 

Komunalni vodi in ceste:

Stanovanjske in poslovne stavbe:

Drugi objekti:

Geodetski posnetki za pripravo lokacijskih načrtov

Geodetski posnetki novega stanja zemljišča

Zakoličbe

Niveliranje in monitoring

Elaborati za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Elaborati za evidentiranje v Zemljiški kataster

Elaborati za vpis v Kataster stavb