Masterplan

Ciljni načrt

je nujna strokovna podlaga za strateške odločitve pri večjih investicijah predvsem pri:

RAZVOJU projektov in večjih urbanističnih zasnov

RAZVOJU projektov in večjih urbanističnih zasnov

ŠIRITVI večjih stavbnih kompleksov

ŠIRITVI večjih stavbnih kompleksov

REVITALIZACIJI IN PRENOVI kompleksnih objektov

REVITALIZACIJI IN PRENOVI kompleksnih objektov

Razvoj ciljnega načrta temelji na natančni analizi obstoječega stanja in dobrem poznavanju širših razmer. Nastaja interdisciplinarno v široko odprtem dialogu,

  • opredeljuje vizije, strategije in potenciale razvoja,
  • oblikuje cilje in jasne usmeritve razvoja,
  • evidentira prostorske in tehnološke (infrastrukturne) potrebe,
  • opozarja na priložnosti in tveganja ter omejitve v razvojnem procesu,
  • vizualizira razvojne etape,
  • prikazuje razvojno dinamiko,
  • določa potrebna sredstva za realizacijo in
  • definira naloge za nadaljnje aktivnosti.

Ciljni načrt je neformalni dokument, ki opredeli in usmerja razvojne cilje in je hkrati sredstvo za komuniciranje in usklajevanje z vsemi deležniki pri oblikovanju razvojne strategije. Pri tem evidentira tudi priložnosti in vrednoti rizike povezane z načrtovanim razvojem.

Tako oblikovan ciljni načrt, opredeli vsebinske usmeritve za izdelovanje strokovnih podlag za planske in izvedbene dokumente (OPN, OPPN, IDZ, DGD,…).

Uspešna in gospodarna izvedba investicij temelji na jasni viziji trajnostno naravnanega razvoja, ki je utemeljena z analizo izvedljivosti, natančnim terminskim načrtovanjem in finančno vzdržnostjo.

Potrebujete strateško podporo?

Kontaktirajte nas!