Študije alternativnih virov

Študija izvedljivosti je strokovna podlaga za investicijsko odločitev, ki obsega preverjanje različnih variant naložbe v idejni fazi, vrednotenje stroškovnih in naložbenih kazalnikov, kazalnikov učinkovite rabe energije ter predlogov najboljše možnosti.

Študija izvedljivosti je izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter na način, da je še ekonomsko upravičena.

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1.000 m2 ter se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Pri tej študiji se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

  • Predinvesticijski elaborati
  • Integracija energetskih sistemov
  • Spremljanje rabe energije

Energetsko

Energetsko svetovanje