Geodezija - Celostno evidentiramo in uredimo vse vaše nepremičnine

Banke, trgovine in drugi večji lastniki nepremičnin

Banke, trgovine in drugi večji lastniki nepremičnin

Evidentiranje nepremičninskega portfelja, urejanje podatkov REN, ZK, KS.

Upravniki stavb

Upravniki stavb

Izdelava elaboratov za vpis v kataster stavb, vzpostavitev etažne lastnine.

Pravne pisarne in nepremičninski posredniki

Pravne pisarne in nepremičninski posredniki

Urejanje mej, komasacije, vpis stavb v kataster stavb, vzpostavitev etažne lastnine.

Lokalne skupnosti

Lokalne skupnosti

Izdelava geodetskih načrtov za pripravo OPPN in komasacij, odmere kategoriziranih cest, evidentiranje stavb v lasti Občin.

Komunalna podjetja

Komunalna podjetja

Izmere komunalnih vodov, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture – ZK Gji, vzdrževanje baz, posnetki deponij in pokopališč.

Stečajni upravitelji

Stečajni upravitelji

Urejanje podatkov v katastru in registru nepremičnin.

Projektanti

Projektanti

Geodetski načrti, 3D modeli, vizualizacije terena, vzdolžni in prečni profili.

Izvajalci gradbenih del in nadzorniki

Izvajalci gradbenih del in nadzorniki

Zakoličbe detajlnih točk, niveliranje, preveritve pozicijske natančnosti izvedenih del.

Če se tudi vi najdete med našimi ciljnimi naročniki, se obrnite na nas, saj pri nas lahko naročite storitve iz celotnega področja inženirske geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb ter etažne lastnine, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in urejanja baz podatkov (geografski informacijski sistemi).

Našim naročnikom smo vselej uspeli pomagati tudi pri reševanju drugih zahtevnih nalog, ki niso direktno vezane na geodetsko stroko a so povezane z merjenjem oz. z nepremičninami. Redna dolgoletna sodelovanja z navedenimi panogami so razširila tudi naš spekter znanja, zato dobro poznamo vaša pričakovanja, naše svetovanje pa je bolj kakovostno in celovito kot vam ga lahko ponudi naša konkurenca.

Dodatno pomoč in podporo pri tem pa lahko najdemo tudi znotraj naše skupine podjetij:

Nosilec geodetske izkaznice in naziva odgovorni geodet:
Matej Penič, univ.dipl.inž.geod. (Geo0304)

Geodetsko svetovanje

Geodetsko svetovanje

 • Pregled obstoječih podatkov nepremičnine,
 • ogled ali geodetska izmera parcele oz. nepremičnine,
 • primerjava z dejanskim stanjem v naravi,
 • napotki za izvedbo potrebnih ukrepov.
Evidentiranje v kataster

Evidentiranje v kataster

Priprava vseh vrst elaboratov:

 • ureditev meje, izravnava,
 • parcelacija, komasacija,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba bonitete,
 • drugi dokumenti za spreminjanje podatkov v uradnih podatkovnih bazah.
Geodetski načrti in certifikati

Geodetski načrti in certifikati

Geodetski posnetek terena in priprava geodetskega načrta za:

 • izdelavo prostorskih planov,
 • projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za obnovo kulturne dediščine (ZVKDS).
Zakoličba z zakoličbenim zapisnikom

Zakoličba z zakoličbenim zapisnikom

 • Prenos koordinat glavnih obodnih točk objekta iz načrta v naravo,
 • izdelava zapisnika o zakoličbi,
 • primopredaja zakoličbe investitorju oz. izvajalcu.
Zakoličba detajlnih točk

Zakoličba detajlnih točk

Prenos koordinat detajlnih točk v naravo:

 • zakoličba čaš temeljev,
 • zakoličba jaškov,
 • zakoličba osi objekta,
 • zakoličba robnikov, idr.
Geodetske storitve med gradnjo

Geodetske storitve med gradnjo

 • Preverba vertikalnosti zidov, višinska,
 • pozicijska preverba posameznih zgrajenih elementov,
 • izračuni volumnov zemeljskih mas,
 • 3D modeli, vizualizacije terena.
Geodetske storitve med gradnjo

Geodetske storitve med gradnjo

 • Geodetski načrt novega stanja zemlijšča (za PID),
 • pridobitev hišne številke in naslova stavbe,
 • elaborat za evidentiranje stavbe,
 • vzpostavitev etažne lastnine,
 • elaborat za ZK Gji (evidentiranje komunalnih in energetskih vodov).
Monitoring objekta po izgradnji

Monitoring objekta po izgradnji

 • Meritve posedkov in premikov objektov in zemeljskih mas za pravočasno sanacijo oz. preprečitev porušitve objekta,
 • izmere objektov po različnih standardih.

Želite za vaš objekt vzpostaviti etažno lastnino?

Kontaktirajte nas!