Kodeks o načelih poslovanja

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. (v nadaljevanju Protim) je neodvisno projektantsko in svetovalno podjetje, ki zastopa interese naročnika/investitorja skozi celoten proces izvedbe projekta.

Naročniku/investitorju svetujemo, ga zastopamo pri pogajanjih s tretjimi, kot so izvajalci in dobavitelji blaga in storitev, mu zagotavljamo transparentnost postopkov in nosimo polno strokovno odgovornost pri zaupanih nalogah v vseh fazah projekta.

Kodeks o načelih poslovanja je jamstvo posameznika, da pri svojem delu spoštuje, poleg načel stroke in zakonodaje, tudi poslovne interese naročnika/investitorja in upnika/financerja.

Kršitev kodeksa se razume kot osebna odgovornost vsakega posameznika.

Določila in usmeritve tega kodeksa so načela, po katerih delujejo vsi zaposleni v Protimu, kot tudi zunanji sodelavci Protima.

Kodeks je sestavni del pogodbe o zaposlitvi vseh zaposlenih v Protimu in pogodb o poslovnem sodelovanju s podjetji in zunanjimi sodelavci Protima.

Skrbniki za vsebino in izvajanje tega kodeksa so zaposleni sodelavci Protima z vodstveno funkcijo, od vodje projekta do direktorja.

Načela kodeksa poslovanja

  1. Naročniku/investitorju zagotavljam popolno transparentnost pri izvedbi projekta in izboru dobaviteljev blaga in storitev.
  2. V postopkih svetovanja, projektiranja, izbora izvajalcev in dobaviteljev blaga in storitev ter izvedbe gradenj sem neodvisen od dobaviteljev blaga in storitev ali drugih subjektov in ravnam po načelu dobrega gospodarja in v interesu naročnika/investitorja.
  3. Pri opravljanju svojega dela v kontaktu s tretjimi ne zasledujem lastnih materialnih ali nematerialnih koristi.
  4. Naročnika/investitorja pravočasno vključujem v sodelovanje pri odločanju o izboru dobaviteljev blaga in storitev in naročniku/investitorju zagotavljam celovito obveščenost in vso potrebno strokovno pomoč za odločanje naročnika/investitorja.
  5. Zaupane naloge izvajam z vso skrbnostjo pošteno in v spoštljivem duhu sodelovanja z vsemi sodelujočimi pri nastajanju in izvedbi projekta.
  6. Prizadevam si s svojim znanjem in sposobnostmi odgovorno prispevati h kvalitetnim in trajnostnim rešitvam.
  7. Z naročniki/investitorji, upniki/financerji in izvajalci/dobavitelji ustvarjam transparentno partnerstvo, ki bo temeljilo na poštenem sodelovanju in medsebojnemu zaupanju.

 

Zaključek

Vsi zaposleni sodelavci Protima z vodstveno funkcijo nenehno skrbijo za krepitev zavesti, vezano na vsebino kodeksa o načelih poslovanja v podjetju.

Protim Ržišnik Perc
arhitekti in inženirji d.o.o.