Cenitve in pravna podpora

Cenitve

Za naročnike izvajamo ocenjevanje vrednosti nepremičnin, pri čemer od primera do primera ugotavljamo, kateri dejavniki in v kolikšni meri vplivajo na vrednost posamezne nepremičnine. Cenitvena poročila za vse vrste nepremičnin, od zemljiških parcel do kompleksnih industrijskih in infrastrukturnih objektov, izdelujemo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV). Za izdelavo cenitvenih poročil uporabljamo standardne načine:

  • način tržnih primerjav
  • na donosu zasnovan način
  • nabavnovrednostni način

Nosilka licence po MSOV:
Sabina Fašmon Muznik, univ.dipl.inž.grad. (št. 00243)

 

Pravna podpora

S pravno podporo zagotavljamo naročniku varnost in usklajenost dokumentacije z veljavno zakonodajo v vseh fazah projekta. Ob celovitem svetovanju pravna podpora vsebinsko obsega predvsem:

  • temeljit skrbni pregled (pravna izvedljivost, skladnost z zakonodajo, zemljiškoknjižno stanje)
  • skrb za pravne podlage do pridobitve gradbenega dovoljenja (pravica graditi, soglasja)
  • urejanje medsebojnih razmerij v relaciji do izvajalcev v fazi gradnje (izvajalske pogodbe)
  • skrb za uveljavljanje zahtevkov do poteka garancijskih rokov (primopredaja, garancijaza kakovostno izvedena dela, superkolavdacija na objektu)
  • urejanje medsebojnih razmerij med uporabniki (etažna lastnina, najemniška razmerja)

Želite podrobno preveriti stanje vaše nepremičnine?

Kontaktirajte nas!