Kataster stavb in register nepremičnin (REN)

Po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN, 2006) je potrebno vse novozgrajene stavbe vpisati v kataster stavb in v register nepremični (REN) skupaj z vrisom stavbe v zemljiški kataster najpozneje v roku 30 dni po izvedbi vseh zaključenih gradbenih del. V kolikor se stavba začne uporabljati že prej, je ta rok najkasneje ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. 

Za vse stavbe z enim delom zgrajene pred uveljavitvijo tega zakona, to doslej ni bilo potrebno. Baze podatkov v katastru stavb in REN so napolnili s popisom nepremičnin v letih 2006 in 2007, ki pa so se v mnogo primerih izkazale za nepopolne ali celo napačne. Ker bodo ti podatki najboj vplivali na odmero davka na nepremičnine v prihodnosti, vam priporočamo, da z našo pomočjo izvedete katastrski vpis vaših stavb. Elaborat za vpis stavbe z enim ali večimi deli vam bomo pripravili na podlagi strokovne izmere in svetovanja naših strokovnjakov, hkrati pa vam z našo pravno službo lahko pomagamo pri vzpostavitvi etažne lastnine. 

Kataster stavb in register nepremičnin (REN)

Kataster stavb in register nepremičnin (REN)

Prerez in tloris stavbe za vpis v kataster stavb