Označitev meje v naravi

V skladu s 44. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) je označitev meje v naravi postopek postavitve mejnih znamenj na terenu, ki se lahko izvede pod pogojem, da so meje predhodno urejene. Običajno se postopek izvaja kadar se mejniki zaradi gradnje ali drugih nepredvidljivih dogodkov izgubijo ali premaknejo. Izvede se na zahtevo lastnika parcele. Meje se lahko označi z mejniki hkrati z ureditvijo meje v primeru strinjanja vseh mejašev s predlagano mejo. V vsakem primeru pa se označitev lahko izvede po pravnomočnosti odločbe o ureditvi meje. 

V skladu s Pravilnikom o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiški kataster se o postopku označitve meje v naravi obvesti vse mejaše. Geodetsko podjetje izdela tehnično poročilo in ga pošlje strankam v postopku in geodetski upravi.

Označitev meje v naravi

Skica obnovljenih ZK točk