Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI)

Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1 2002 in 2003-poprava) in Pravilniku o dejanski rabi prostora – Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (2004) se v ZK GJI vpisuje celotna javna infrastruktura, tudi če je v privatni lasti in ni namenjena širši javnosti.

Za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se vpisuje v ZK GJI se štejejo:

  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča)
  • energetska infrastruktura (objekti v povezavi z električno energijo, zemeljskim plinom, toplotno energijo, nafto in naftnih derivatov)
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki, zelene površine)
  • vodna infrastruktura
  • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja (rudniška infrastruktura in objekti za opravljanje monitoringa)
  • druga omrežja elektronskih komunikacij (optični vodi, antene, radijske postaje, itd.)

Potek podzemnih vodov je po izgradnji težko določiti, zato je pomembno, da se vodi izmerijo pred zasutjem. Z vpisom tako izmerjene infrastrukture v ZK GJI je tveganje za poškodbe ob kasnejših gradnjah na njenih (podzemnih) objektih manjše.

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI)

Merilno regulacijska postaja Šenčur