Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski lokacijski načrt za poslovno cono LESCE - jug

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Lesce

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Površina območja: 8 ha

Leto zaključka: 2006

Naše storitve na projektu

Lokacijski načrt za poslovno cono Lesce –jug je nastal na podlagi pobude občine Radovljica zaradi potrebe občine po formiranju nove poslovne cone za razvoj gospodarskih in spremljajočih dejavnosti.
Na južnem robu naselja Lesce je na območju občinskega lokacijskega načrta predvidena poslovna cona velikosti cca 8,5 ha s 23 objekti za potrebe podjetij s področja poslovne, proizvodne in servisne dejavnosti ter izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
V času priprave lokacijskega načrta investitorji še niso bili znani, zato je bila poslovna cona urejena v smislu fleksibilne zasnove. Predlagane parcele in objekte je med seboj možno združevati ob hkratnem upoštevanju regulacijskih elementov in dopustnih toleranc.
Poslovna cona Lesce-jug se nahaja severno od obstoječe stanovanjske gradnje, zahodno od predvidenega stanovanjskega območja Dolina Lesce, na vzhodni strani cone pa je predvidena pozidava v skladu z zazidalnim načrtom za PC Lesce-jug. Kot ločnica med stanovanjskim območjem in poslovno cono je na severnem robu ureditvenega območja predvidena ureditev žepnega parka, hkrati pa park s peš potjo in kolesarko stezo vzpostavi povezavo med predvidenim naseljem Dolina Lesce na zahodu in obstoječim naseljem Lesce na severovzhodu. Park je zasnovan organsko in je razdeljen na več območij, ki obiskovalcem omogočajo različne načine preživljanja prostega časa.
Lokacijski načrt za poslovno cono Lesce – jug je rezultat našega pogleda in izkušenj pri načrtovanju gospodarskih območij in njihovi vključitvi v okolico, s čimer skušamo doprinesti tako h kvaliteti prostora kot omogočiti poslovni in gospodarski razvoj občin.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!