Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko poslovno sosesko v ŽALCU

Naročnik: Občina Žalec/ Toming consulting d.o.o.

Lokacija: Žalec

Spletna stran: www.toming.si

Podatki o projektu

Površina območja: 18 ha

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na skrajnem zahodnem delu naselja Žalec, med regionalno cesto Žalec-Šempeter na severozahodu, Gotoveljsko cesto, Cesto na Vrbje na vzhodu in železniško progo Celje-Velenje na jugu.

V sklopu OPPN je predvidena gradnja novega cestnega omrežja, ki ureditveno območje deli na 12 funkcionalnih enot, znotraj katerih je predvidena gradnja 14 večstanovanjskih objektov, 11 prosto stoječih stanovanjskih hiš, 51 vrstnih hiš, 4 večstanovanjskih objektov tipa »grozd«, 11 stanovanjsko poslovnih objektov, dveh trgovskih oziroma poslovno-trgovskih objektov, doma upokojencev, objekta varovanih stanovanj, vrtca ter ureditev parkovnih površin.

Z gradnjo objektov je predvidena tudi gradnja za obratovanje objektov potrebne prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter ureditev zelenih površin.

Večja zelena površina v sklopu funkcionalne enote F6  je namenjena pretežno sprehajanju in ambientu za oddih, s prevladujočim deležem travnatih površin in s skupinami drevja ter grmovnic, z otroškimi igrišči za manjše otroke in prostori za sedenje.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!