Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Trgovski center TUŠ, Šoštanj

Naročnik: Toming consulting d.o.o.

Lokacija: Šoštanj

Spletna stran: https://www.tus.si/

Podatki o projektu

Bruto površina: 9.000 m2

Leto zaključka: 2007

Naše storitve na projektu

Območje, za katerega so bile izdelane strokovne podlage in sprememba PUP, se nahaja na vzhodnem robu mesta Šoštanj.

Na obravnavanih zemljiščih, ki se nahajajo znotraj morfološke enote 3C/3 (v sklopu območja urejanja C4/8, ki je namenjeno pretežno centralnim dejavnostim) je bilo pred spremembo PUP locirano rekreacijsko kopališče. Na podano pobudo investitorja trgovskega centra, da se na območju dotrajanega in posledično nevarnega kopališkega kompleksa predvidi gradnja trgovskega centra s parkirno hišo, je občina Šoštanj sprejela sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev veljavnih PUP, s katerimi se ureja obravnavano območje.

Na podlagi analize obstoječega stanja prostora, so bile v strokovnih podlagah za umestitev objekta v prostor, analizirane in prikazane značilnosti obravnavanega prostora in preverjena ustreznost ter izvedljivost predvidenega posega v prostor. Strokovne podlage so bile izdelane kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP Šoštanj, ki se nanašajo na gradnjo trgovsko poslovnega objekta s kletno garažo na območju morfološke enote 3C/3, znotraj območja urejanja C4/8.

Predlagana prostorska umestitev novega objekta je rezultat usklajevanj med zahtevami prostorskih aktov, interesi pristojnih nosilcev urejanja prostora in naročnikom - kot pripravljalcem sprememb in dopolnitve odloka o PUP Šoštanj, kakor tudi začetnim stanjem in naravnim danostim na območju.

 

 

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!