Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Zazidalni načrt za centralno območje RADOVLJICE

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Radovljica

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Tip projekta: spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta

Površina območja: 45 ha

Leto zaključka: 2013

Naše storitve na projektu

Celotno območje predmetnega zazidalnega načrta je glede na prevladujoči program in značilnosti prostora razdeljeno na več manjših karejev z oznakami od A do V.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so bile izdelane z namenom, da se omogoči izvedba posameznih investicijskih namer znotraj nekaterih krajev na območju zazidalnega načrta (A, C, D, E, F, L, M, P in V). 

Razlogi za pričetek postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so bili naslednji:

-   potreba po uskladitvi veljavnih določb ZN z Odlokom o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika (kare A),

-   določitev pogojev za ureditev parkirišč v zelenju ob Kopališki ulici (kare E),

-   spremembe in dopolnitve pogojev za območje bazena (kare D),

-   dopolnitev določil za območje vrtca in šole (kare V),

-   določitev pogojev za umestitev skupne kotlovnice na lesno biomaso,

-   dopolnitev določb za urejanje parkirišč na območju kareja P.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!