Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna ureditev PC ŽIROVNICA

Naročnik: RP Investicije d.o.o.

Lokacija: Žirovnica

Spletna stran: www.rpinvesticije.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 8 ha

Leto zaključka: 2011

Naše storitve na projektu

Za območje obrtno-poslovne cone v Žirovnici (površine 7,5 ha), ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, ki se poveže z obstoječo infrastrukturo in uvozom iz ceste  Žirovnica - Breg na severu.

Investitor ima namen zgraditi komunalno infrastrukturo na območju poslovne cone Žirovnica v naslednjem obsegu:

  • cestno omrežje s pločniki in odvodnjavanjem cestišča
  • fekalno kanalizacijsko omrežje
  • vodovodno omrežje za sanitarno porabo in hidrantno omrežje
  • javno razsvetljavo
  • plinifikacijo
  • električno napajanje
  • telekomunikacijsko omrežje

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!