Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski objekt v BISTRICI pri Tržiču

Naročnik: Občina Tržič/ Toming consulting d.o.o.

Lokacija: Bistrica pri Tržiču

Spletna stran: www.toming.si

Podatki o projektu

Površina območja: 0,6 ha

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Območje OPPN se nahaja na južnem delu naselja Bistrica pri Tržiču. Na vzhodni strani je omejeno z državno cesto Ljubelj-Bistrica, na severni strani s priključkom na državno cesto in sosednjim zemljiščem bencinskega servisa, na zahodni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na južni pa z nepozidanimi travnatimi površinami.

Predmet tega OPPN je 1. faza, ki predstavlja vzhodni del območja 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center in obsega zemljišča, na katerih je predvidena gradnja nakupovalnega centra Bistrica, vključno s komunalno opremo in površinami, potrebnimi za njegovo nemoteno delovanje.

Po namenski rabi je območje namenjeno centralnim dejavnostim, dopustna je tudi gradnja objektov, ki so namenjeni za trgovske in druge storitvene dejavnosti ter upravnim in pisarniškim stavbam.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!