Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Urbanistične strokovne podlage za stanovanjsko pozidavo v ŠENČURJU

Naročnik: lastniki zemljišč

Lokacija: Šenčur

Spletna stran:

Podatki o projektu

Tip projekta: območje urejanja S2/14

Površina območja: 3 ha

Leto zaključka: 2011

Območje, za katerega so bile izdelane urbanistične strokovne podlage kot osnova za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), se nahaja na južnem robu naselja Šenčur, vzhodno od Delavske ceste, ob glavni cesti Kranj – Brnik.

Urbanistične strokovne podlage so rezultat analize obstoječega stanja v prostoru in usklajevanj interesov posameznih lastnikov zemljišč na obravnavanem območju in podajajo rešitev prostorske ureditve za območje predvidenega OPPN. V sklopu strokovnih podlag sta bili izdelani dve varianti predvidene prostorske ureditve na obravnavnem območju, ki se med seboj razlikujeta v načinu pozidave na območju z gosto stanovanjsko gradnjo. Skladno s tem sta bila izdelana tudi dva predloga parcelacije, ki se med seboj razlikujeta v razporeditvi in velikosti parcel.

V predlaganih rešitvah se ureditveno območje OPPN deli na tri območja: gosto stanovanjsko gradnjo na SZ delu (vrstne hiše), enodružinske stanovanjske hiše na SV delu in poslovne objekte na J delu v pasu ob glavni cesti.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!