Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje KROPA

Naročnik: Občina Radovljica

Lokacija: Kropa

Spletna stran: www.radovljica.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Za investitorja smo izdelali projektno dokumentacijo za gradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja v naseljih Kropa in Lipnica ter povezovalni kanal do novo predvidene čistilne naprave.

Za celotno območje je predviden ločen sistem za odvajanje meteornih in fekalnih vod. Fekalne odpadne vode se bodo v celoti odvajale gravitacijsko. Prispevno območje obsega tako naselji Kropa in Lipnica (po katerih poteka trasa obravnavanih primarnih kanalov), kot tudi naselja Brezovica, Kamna Gorica, Spodnja, Srednja in Zgornja Dobrava. Skupno število prebivalcev prispevnega območja znaša 1.860.

Delo na projektu je obsegalo izdelavo idejne zasnove s tremi variantami lokacije čistilne naprave, idejnega projekta za potrebo kandidiranja za sredstva iz evropskih skladov, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo. Skupna dolžina primernih kanalov znaša 4.530 m.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!