Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna ureditev stanovanjskega območja Langusova v RADOVLJICI

Naročnik: zasebni

Lokacija: Radovljica

Spletna stran:

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2007

Naše storitve na projektu

Projekt je obravnaval območje komunalne ureditve še nezazidanega območja v Radovljici, in sicer severno od Langusove ulice do obstoječega rekreacijskega parka.

Prometna zasnova območja je usmerjena pretežno v sistem krožnih povezav, za katere je zaradi manjše prometne obremenitve posameznih karejev predviden tudi enosmeren potek prometa. Pri tem se novo projektirane ceste v čim večji možni meri situativno in niveletno prilagajajo obstoječi Langusovi in Ljubljanski cesti.

Za odvajanje odpadnih voda je predviden ločen sistem z odvodom odpadnih voda v transportni vod javne kanalizacije. Na novozgrajene fekalne kanale bo gravitiralo 29 stanovanjskih objektov in 2 poslovno stanovanjska objekta.

V sklopu strojnih, električnih in telekomunikacijskih inštalacij je bilo za potrebe novega naselja načrtovano tudi plinovodno, vodovodno, nizkonapetostno in telefonsko omrežje ter omrežje kabelske televizije.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!